Heeft u vragen? Kijk voordat u ons belt of uw antwoord tussen de veelgestelde vragen staat.


 1. Uitleg in het kort
 2. Algemeen
 3. Website / Portaal / Inloggen
 4. Over Stichting Hypotheekclaim
 5. Aanmelding bij Stichting Hypotheekclaim

1. Uitleg in het kort

Wanneer u uw hypotheek de afgelopen jaren heeft overgesloten naar een annuïtaire- of lineaire hypotheek, dan heeft u een grote kans dat u een groot bedrag aan sluipschade heeft opgelopen. Uw hypotheekadviseur dient u nadrukkelijk gewezen te hebben op de verschillen tussen het voortzetten van de oude hypotheek en de nieuwe hypotheek. Wanneer uw hypotheekadviseur dit niet voor u inzichtelijk heeft gemaakt middels een vergelijking, dan heeft u niet uit meerdere opties de voor u best passende optie kunnen kiezen. Deze schade kunt u claimen, zonder dat u uw hypotheek opnieuw hoeft aan te passen. Sluipschade ontstaat zonder dat u er erg in heeft: u sluit de hypotheek over en heeft direct lagere maandlasten vanwege de lagere rente. Vaak is niet doorgerekend wat uw lasten over de totale looptijd van de hypotheek zijn. Zonder dat u er erg in heeft gehad, betaalt u tot het einde van uw hypotheek tienduizenden euro’s teveel. Dit bijvoorbeeld door een langere looptijd, andere belastingregels en onnodig verlies van fiscale voordelen.
In verband met de wijziging in de belastingwetgeving die ingegaan is op 1 januari 2013, hebben de meeste foutieve oversluitingen na 1 januari 2013 plaatsgevonden. Dat sluit niet uit dat foutief oversluiten voor deze datum ook voorgekomen is. Vermoedt u schade te hebben geleden? Wij raden u aan, u aan te melden. Mocht na het uitzoeken en doorrekenen door onze specialisten blijken dat er geen claimbare schade is, dan ontvangt u de € 25,00 die u betaalt voor deelname terug.
Op 1 januari 2013 zijn de wettelijke regels omtrent hypotheken veranderd. Wanneer de klant na 1 januari 2013 een annuïteiten- of lineaire hypotheek heeft afgesloten en voor 1 januari 2013 ook al een hypotheek had, moet de betreffende hypotheekadviseur de voor de klant meest voordelige alternatieven hebben aangeboden. In veel gevallen is dit niet gebeurd en is er niet optimaal gebruik gemaakt van het overgangsrecht van de oude hypotheek. Het overgangsrecht houdt in dat de klant het recht heeft om de oude hypotheek mee te nemen en de fiscale voordelen van deze hypotheek dus mee te nemen of te optimaliseren.

2. Algemeen

U kunt een annuïteitenhypotheek herkennen aan:

 • - Er is een vaste einddatum.
 • - Vaste bruto maandlasten (aflossing + rente).
 • - Het rentebedrag daalt gedurende de looptijd.
 • - De netto maandlasten stijgen (door dalend belastingvoordeel).
 • Aflossing gedurende de looptijd.

Bron: https://nl.wikipedia.org/

U bent bezig met de aanvraag van uw hypotheek. Daarvoor heeft u een adviseur ingeschakeld. U bent niet tevreden over deze adviseur. Waarschijnlijk heeft u een Overeenkomst tot Dienstverlening (OTD) met uw adviseur gesloten. Daarin staat mogelijk hoe u deze kunt beëindigen. In de regel geldt het volgende. U moet, wanneer u constateert dat uw adviseur zijn verplichtingen niet (voldoende) nakomt, de adviseur in gebreke stellen. Dat kan schriftelijk of per e-mail. Leg daarbij uit wat er volgens u niet goed gaat en wat u anders wilt. Daarbij kunt u een redelijke termijn stellen waarbinnen de adviseur zijn tekortkoming in de nakoming moet herstellen. Een termijn van enkele weken is in de regel redelijk. Blijft de adviseur na ommekomst van de redelijke termijn in gebreke dan kunt u de OTD (schriftelijk) ontbinden. Aangezien het vorenstaande afhankelijk is van feiten en uw bijzondere omstandigheden doet u er wellicht goed aan niet overhaast te werk te gaan. U zou eerst het overleg met uw adviseur kunnen zoeken. Ook kunt u zich laten adviseren door bijvoorbeeld een advocaat. In het Dienstverleningsdocument staat hoe te handelen bij een klacht. U kunt altijd een klacht indienen bij uw adviseur indien u van mening bent dat hij niet goed heeft gehandeld. De adviseur zal reageren op uw klacht en proberen met u een oplossing te vinden. Komt u er niet uit dan kunt u de klacht voorleggen aan het Kifid of de civiele rechter.
Nee, dat doen wij namens u. Wij verzorgen alle communicatie omtrent uw claim en houden u op de hoogte.
U hoeft niets te doen met uw huidige hypotheek, behalve het nakomen van uw verplichtingen zoals het betalen van rente en/of aflossing.
Als u zich aanmeldt bij de Stichting betaalt u eenmalig 25 euro en daarvoor onderzoeken wij uw hypotheekadvies, we berekenen hoeveel schade u heeft geleden en kijken of die schade te verhalen is. Alleen als er een schadevergoeding wordt uitgekeerd, betaalt u 15% van die uitkering als succesfee. Als er geen schade wordt uitgekeerd, betaalt u niets.
Dat is afhankelijk van uw omstandigheden en de individuele feiten in uw dossier. Stichting Hypotheekclaim richt zich niet op het doen van een beroep op dwaling. Een succesvol beroep op dwaling leidt tot vernietigbaarheid van de overeenkomst met uw adviseur. Daarna moet u uw eventuele schade nog verhalen. Wij proberen uw schade direct te verhalen, zonder juridische omwegen.
U doet er goed aan om u aan te melden bij Stichting Hypotheekclaim. Wij berekenen uw schade en zullen voor u beoordelen of het voorstel van de adviseur aanvaardbaar is. Doe in elk geval geen toezeggingen voordat u ons gesproken heeft. Indien nodig zullen wij voor u onderhandelen voor een beter voorstel of gaan wij voor u procederen. Heeft u zich al aangemeld bij Stichting Hypotheekclaim en ontvangt u een voorstel voor compensatie van uw tussenpersoon? Laat ons dat dan direct weten. Wij zullen het voorstel voor u beoordelen en waar nodig een beter voorstel uitonderhandelen.
De advocaten die voor u de claim gaan indienen, zullen voor iedere deelnemer van Stichting Hypotheekclaim individueel gaan procederen.
U kunt zelf een procedure starten, waarin u zelf de moeite neemt om uw persoonlijke claim zodanig voor te bereiden dat u zoveel mogelijk kans van slagen heeft. Wanneer u via Stichting Hypotheekclaim uw claim indient, dan nemen wij u alle zorg uit handen. We controleren of u alle benodigde stukken heeft aangeleverd, we berekenen de schade voor u en we analyseren uw hypotheekadvies om te zien of u volledig en juist geïnformeerd bent. We stellen de adviseur aansprakelijk, we beoordelen de eventuele reactie van de adviseur, claimen de schade en nemen de adequate vervolgstappen. We vertegenwoordigen u in een procedure en zorgen voor afhandeling van de schade.
Alle hypotheekadviseurs moeten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Zij moeten zich houden aan de Wet financieel toezicht en hebben een zorgplicht naar hun cliënten. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt ook eisen aan het adviestraject en aan het advies op zichzelf.
In de gevallen die Stichting Hypotheekclaim nu op het oog heeft, gaat het erom dat de consument in het adviestraject onvolledig of onjuist is geïnformeerd. Het is de taak en de plicht van de hypotheekadviseur de consument zodanig voor te lichten dat deze met afweging van alle (mogelijke) gevolgen op lange en korte termijn een keuze maakt voor de hypotheek die het beste bij hem past.
Niets. Als uw rechtsbijstandverzekering aangeeft voor deze kwestie de kosten te dekken en ze melden dit aan ons, dan zijn er voor u geen kosten aan verbonden. Het is belangrijk dat u in het aanmeldproces aangeeft dat u een verzekering heeft en wie uw verzekeraar is. Na het aanmelden maken we voor u een automatisch bericht aan die we namens u naar de verzekeraar sturen om dekking aan te vragen. Vervolgens regelen wij alles met uw verzekeraar en krijgt u de betaalde € 25,00 voor deelname retour.

Om te kunnen beoordelen of uw dossier geschikt is voor het in gang zetten van de procedure, vragen wij een bedrag van € 25,00. Voor elk individueel dossier dienen wij onafhankelijke financieel experts en een jurist in te schakelen. Voor de bekostiging van onze volledige dienstverlening vragen wij een succesfee van 15% (no cure no pay).   Stichting Hypotheekclaim maakt van meerdere partijen gebruik om onafhankelijke financieel experts in te zetten. Middels een 4-ogen principe wordt ieder dossier tweemaal beoordeeld en doorgerekend. Hiermee beoogt de stichting een onafhankelijke objectieve toetsing en berekening, op basis van haar richtlijnen en kaders. De onafhankelijke financieel experts beoordelen het verstrekte hypotheekadvies en controleren of deze conform wet- en regelgeving is uitgevoerd. Indien het hypotheekadvies correct is uitgevoerd, ontvangt u het inschrijfgeld retour en bent u zeker van de kwaliteit. Indien het hypotheekadvies niet (geheel) correct is uitgevoerd, berekenen de experts de indicatieve schade.   Wanneer uw zaak geen verhaalbare schade blijkt te hebben, maar wel aan de criteria heeft voldaan, en u heeft tevens uw persoonlijke account volledig gevuld met de gevraagde gegevens en bewijsstukken, dan betalen wij u de €25,00 voor deelname terug. Wanneer u niet aan de criteria voldoet, u niet voldoende medewerking verleent om uw belangen op een goede manier te kunnen behartigen, of wanneer na het indienen van de claim blijkt dat deze wordt afgewezen, dan ontvangt u de € 25,00 voor deelname niet retour.

De exacte kosten van een individuele procedure zijn niet op voorhand te bepalen. Deze kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van de individuele vordering, de te volgen juridische procedure, de in te schakelen deskundigen, et cetera. Zo zijn de kosten hoger indien bijvoorbeeld hoger beroep tegen een uitspraak wordt ingesteld. Bij Stichting Hypotheekclaim betaalt u eenmalig € 25,00. Daarvoor onderzoeken wij uw hypotheekadvies. We berekenen hoeveel schade u heeft geleden en kijken of die schade te verhalen is. Alleen als er een schadevergoeding wordt uitgekeerd, betaalt u 15% van die uitkering als succesfee. Als er geen schade wordt uitgekeerd, betaalt u niets. Indien u verzekerd bent voor rechtsbijstand, dan voldoet de rechtsbijstandverzekeraar namens u alle kosten en betaalt u ons geen succesfee. Wij betalen u in dat geval dus 100% van de toegewezen schadevergoeding uit.

Op de site van Stichting Hypotheekclaim vindt u een overzicht met zaken waarop u alert moet zijn bij het beoordelen van uw advies.

Veel consumenten denken dat zij geen schade hebben geleden. Zij zijn niet goed op de hoogte gebracht van de alternatieven ten tijde van het oversluiten van de hypotheek. Om erachter te komen of u schade heeft, kunt u de simpele test op de website doen. In de test beantwoordt u drie vragen:
 • 1. Heeft u een annuïteiten- of lineaire hypotheek?
 • 2. Heeft u die ná 1 januari 2013 afgesloten?
 • 3. Had u daarvoor al een andere hypotheek?
Als u alle drie vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, is er een grote kans dat u schade heeft geleden. Word deelnemer van Stichting Hypotheekclaim. Onze experts zoeken voor u uit of u daadwerkelijk schade heeft geleden en hoe hoog uw schade is.

Wanneer u zich aanmeldt als deelnemer, geeft u ook een procesvolmacht.  In die volmacht machtigt u de advocaat om namens u te procederen. Die volmacht is noodzakelijk voor de advocaat om te kunnen procederen. Belangrijke (procedurele) beslissingen in individuele procedures worden van tevoren met de deelnemer besproken en worden pas na instemming van de deelnemer genomen. Denkt u bijvoorbeeld  aan het accepteren van een schikkingsvoorstel.

Stichting Hypotheekclaim heeft als uitgangspunt voor elke individuele claim een aparte procedure te voeren. De aan te spreken partij verschilt per claim.
De schade is afhankelijk van veel verschillende factoren, zoals:
 • uw oude hypotheek
 • uw huidige hypotheek
 • uw fiscale situatie.
 • het verstrekte hypotheekadvies en de mate waarin deze voldoet aan de wet- en regelgeving
U kunt middels aanmelding op de website uw hypotheekadvies en benodigde documenten aanbieden en een indicatie krijgen van uw schade.
De duur van het claimproces zal per individuele zaak verschillen. In het ene geval kan het zijn dat de adviseur direct schade erkent en tot uitbetaling overgaat, terwijl in een ander geval de claim via een gerechtelijke procedure zal verlopen. In de meeste procedures is er de mogelijkheid voor de adviseur om in beroep te gaan. Wij zijn mede afhankelijk van de doorlooptijden bij de rechtsprekende instanties. Het kan voorkomen dat een deelnemer een behoorlijk lange periode op uitkering van zijn schade moet wachten. Over deze ‘wachttijd’ wordt dan voor u de wettelijke rente gevorderd, bovenop de toegekende schade.
De financieel experts werken nauw samen met onze juristen. Zo kan Stichting Hypotheekclaim efficiënt en snel werken. Stichting Hypotheekclaim maakt van meerdere partijen gebruik om onafhankelijke financieel experts in te zetten. Zij zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van ervaring, kennis en kunde. Middels een 4-ogen principe wordt ieder dossier tweemaal beoordeeld en doorgerekend. Hiermee beoogt de stichting een onafhankelijke objectieve toetsing en berekening, op basis van haar richtlijnen en kaders. De onafhankelijke financieel experts beoordelen het verstrekte hypotheekadvies en controleren of deze conform wet- en regelgeving is uitgevoerd. Indien het hypotheekadvies correct is uitgevoerd, ontvangt u het inschrijfgeld retour en bent u zeker van de kwaliteit. Indien het hypotheekadvies niet (geheel) correct is uitgevoerd, berekenen de experts de indicatieve schade.
Voor de vaststelling van het schadebedrag worden onafhankelijke financieel experts ingeschakeld. Zij zijn opgeleid om deze analyses en berekeningen uit te voeren en ze zijn op de hoogte van de fiscale wet- en regelgeving. Zij gaan voor elke individuele claim na wat de geleden schade is.   Stichting Hypotheekclaim maakt van meerdere partijen gebruik om onafhankelijke financieel experts in te zetten. Zij zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van ervaring, kennis en kunde. Middels een 4-ogen principe wordt ieder dossier tweemaal beoordeeld en doorgerekend. Hiermee beoogt de stichting een onafhankelijke objectieve toetsing en berekening, op basis van haar richtlijnen en kaders. De onafhankelijke financieel experts beoordelen het verstrekte hypotheekadvies en controleren of deze conform wet- en regelgeving is uitgevoerd. Indien het hypotheekadvies correct is uitgevoerd, ontvangt u het inschrijfgeld retour en bent u zeker van de kwaliteit. Indien het hypotheekadvies niet (geheel) correct is uitgevoerd, berekenen de experts de indicatieve schade.

Elke schadeclaim staat op zichzelf. Op basis van de geanalyseerde adviezen en de wet- en regelgeving omtrent de hypotheekadvisering kunnen we stellen dat de slagingskans in het algemeen hoog is. Over de slagingskans in specifieke gevallen kunnen we zonder alle benodigde informatie geen uitspraken doen.

Alle aantoonbare schade die u heeft geleden op basis van het onvolledige of onjuiste advies zal worden gevorderd. Afhankelijk van de beste slagingskans gaan de advocaten een keuze maken waar uw specifieke schadeclaim aanhangig wordt gemaakt. Dat kan de rechtbank zijn of het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.)
Alle deelnemers van Stichting Hypotheekclaim krijgen een vast contactpersoon toegewezen. Bij hem/haar kunt u al uw vragen kwijt.

Als u aanspraak maakt op een toevoeging is aanmelden niet mogelijk. Voorwaarde voor aanmelding als deelnemer van Stichting Hypotheekclaim is dat u afstand doet van uw eventuele recht op toevoeging.

U sluit een Overeenkomst van Opdracht met De Haan Advocaten. Op basis van die overeenkomst kan De Haan Advocaten u rechtsbijstand verlenen en zorgen dat uw schade geclaimd kan worden. Omdat alle claims individueel worden bekeken en er per claim apart zal worden geprocedeerd, dient iedere deelnemer een overeenkomst met De Haan Advocaten te sluiten.

Om deelnemer van Stichting Hypotheekclaim te worden, betaalt u € 25,00. Om de mogelijke schade te berekenen, verzoeken we u een aantal documenten aan te leveren. Als op basis van deze documenten en informatie blijkt dat er geen verhaalbare schade is en er ook geen claim wordt ingediend, krijgt u uw € 25,00 weer terug.
Voor een schadevergoeding is het van belang dat het huis en de hypotheek op uw naam staan geregistreerd. Als blijkt dat u schade heeft geleden door een onvolledig of onjuist advies, kunnen we de schade voor u claimen.
Veel consumenten denken dat zij geen schade hebben geleden. Zij zijn niet goed op de hoogte gebracht van de alternatieven ten tijde van het oversluiten van de hypotheek. Om erachter te komen of u schade heeft, kunt u de simpele test op de website  doen. In de test beantwoordt u drie vragen:
 • 1. Heeft u een annuïteiten- of lineaire hypotheek?
 • 2. Heeft u die ná 1 januari 2013 afgesloten?
 • 3. Had u daarvoor al een andere hypotheek?
Als u alle drie vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, is er een grote kans dat u schade heeft geleden. Word deelnemer van Stichting Hypotheekclaim. Onze experts zoeken voor u uit of u daadwerkelijk schade heeft geleden en hoe hoog uw schade is.

Stichting Hypotheekclaim zet zich in voor een beter hypotheekadvies. Momenteel concentreren we ons wat betreft schadevergoeding op consumenten die hun oude hypotheek na 1 januari 2013 overgesloten hebben naar een annuïteiten- of lineaire hypotheek.

Stichting Hypotheekclaim zet zich in voor een beter hypotheekadvies. Momenteel concentreren we ons wat betreft schadevergoeding op consumenten die hun bestaande hypotheek na 1 januari 2013 overgesloten hebben naar een annuïtaire of lineaire hypotheek.

Ja, dat kan. Als u zich bij Stichting Hypotheekclaim aanmeldt, kunt u daar heel gemakkelijk uw rechtsbijstandverzekering kiezen. Wij zorgen er dan voor dat het verzoek voor rechtsbijstand in deze zaak bij uw verzekeraar terecht komt. U ontvangt een kopie van dat verzoek op uw e-mailadres.

3. Website / Portaal / Inloggen

Heeft u de juiste documenten geselecteerd? Probeer het nogmaals. Indien het niet lukt, bel dan naar telefoonnummer 038 – 202 2 303.

Het is mogelijk dat deze e-mail in uw mapje ‘ongewenste items' staat. U kunt hier lezen wat u dan kunt doen. Mocht de e-mail niet te vinden zijn, bel dan naar 038 – 202 2 303.

Ja, deze hebben wij nodig om uw schadebedrag te kunnen vaststellen. U kunt uw stukken digitaal uploaden op mijn.hypotheekclaim.nl. Per post kan ook. Ons postadres is Postbus 50, 8000 AB, Zwolle.
Als er een fout in uw persoonlijke gegevens staat die u niet meer kunt aanpassen, neem dan telefonisch contact met ons op. Ons  telefoonnummer is 038 – 202 2 303.
Indien u een account heeft aangemaakt, kunt u op deze pagina inloggen. Heeft u problemen met het inloggen, bel dan naar ons op  038 – 202 2 303.

U kunt de volgende stappen volgen bij het gebruik van Gmail of Hotmail. Bij e-mailprogramma's kunt u naar de map 'ongewenste mail' of 'spam' gaan en hier bij de mail aanvinken dat u deze voortaan in uw inbox wilt ontvangen.

GMAIL Klik op de knop ‘geen spam’ in de map 'ongewenste e-mail'.

HOTMAIL Ga naar de map 'ongewenste e-mail' en controleer of u de e-mail heeft ontvangen. Klik op de knop ‘dit is geen ongewenste e-mail’ om ervoor te zorgen dat toekomstige e-mails in uw Postvak IN terecht komen.

Stichting Hypotheekclaim heeft voor een lokaal, vast telefoonnummer gekozen (038 – 202 2 303). U betaalt niet meer dan de gebruikelijke telefoonkosten. We verdienen geen geld aan het telefoonverkeer, sterker nog, we zorgen ervoor dat goed opgeleide medewerkers u te woord staan en u verder helpen.
Als uw aanmelding succesvol is afgerond, krijgt u daarvan via e-mail bericht van ons. Als u uw claim bij ons heeft aangemeld, houden we u op de hoogte van de status van uw claim: of u schade heeft en hoe hoog de schade is. We melden het u als wij de adviseur aansprakelijk stellen. De adviseur die voor u de hypotheek heeft bemiddeld, is verplicht verzekerd voor beroepsfouten.
Neem contact met ons op op telefoonnummer 038 – 202 2 303.
U kunt ook met het e-mailadres van iemand anders deelnemen. Als dat voor u geen optie is, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 038 – 202 2 303.

4. Over Stichting Hypotheekclaim

Ja, de personen die betrokken zijn bij Stichting Hypotheekclaim hebben allemaal de benodigde kennis en kunde (inclusief opleidingen, diploma’s en certificaten) om uw hypotheeksituatie te beoordelen en door te rekenen. De medewerkers van Stichting Hypotheekclaim beoordelen uw hypotheekadvies en uw hypotheek op een groot aantal (financiële punten). Dat gebeurt door Erkende Hypotheekadviseurs en FFP-ers. Als het nodig is, schakelen we een accountant of een fiscaal specialist in. Daarnaast zorgt Stichting Hypotheekclaim voor de best mogelijke juridische bijstand.
Stichting Hypotheekclaim komt op voor een beter hypotheekadvies voor consumenten. De doelstellingen van Stichting Hypotheekclaim zijn: 1)    het beschermen van huizenbezitters tegen onvolledige informatie bij het af- of oversluiten van een hypotheek 2)    het claimen van schade voor huiseigenaren die sinds 2013 hun hypotheek niet optimaal hebben vernieuwd 3)    het stoppen van verkeerd oversluiten van hypotheken 4)    het verbeteren van hypotheekadvies in het algemeen
Stichting Hypotheekclaim is opgericht omdat veel hypotheekadviezen onvolledig en onjuist blijken. Wij willen dit een halt toe te roepen en de hypotheekadvisering verbeteren. Het ontstaan van de stichting begint bij een consument die ernstig benadeeld bleek te zijn wegens een onjuist hypotheekadvies. Fiscale voordelen waren verloren gegaan en er moest uiteindelijk veel meer worden betaald voor de hypotheek, genomen over de gehele looptijd. Deze zaak kwam onder ogen van onze voorzitter Siebe Annema en dat is voor hem de aanleiding geweest om rond te gaan vragen en onderzoek te laten doen. De advieskwaliteit in zijn algemeen bleek flink onder de maat. Er zijn uitstekende hypotheekadviezen, uitgevoerd conform wet- en regelgeving, maar er gaan ook nog veel zaken onnodig fout.
Bij voldoende deelnemers ligt het voor de hand om een informatiebijeenkomst te organiseren. Dit staat ook omschreven in de stichtingsakte. Alle deelnemers ontvangen automatisch een uitnodiging.
Stichting Hypotheekclaim lobbyt voor transparante adviezen over hypotheekverstrekking bij consumenten, politiek, hypotheektussenpersonen, banken en de overheid. Daarnaast zet de stichting zich in voor vergoeding van schade die is ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige hypotheekadviezen.

5. Aanmelding bij Stichting Hypotheekclaim

Als u zichzelf heeft aangemeld bij Stichting Hypotheekclaim, ontvangt u automatisch updates over uw claim in uw mailbox. Deze persoonlijke updates zijn ook terug te vinden in uw account op mijn.hypotheekclaim.nl.
Ja, dat heeft zin. De kans is aanwezig dat u schade heeft geleden. Ook wanneer u na 1 januari 2013 uw hypotheek heeft overgesloten en nadien de woning heeft verkocht.
U kunt uw claim maar eenmaal indienen. U kunt niet aan meerdere instellingen en/of advocaten opdracht geven om u voor dezelfde claim te vertegenwoordigen. Voor zover wij kunnen nagaan is er geen andere instelling die dezelfde claim in onderzoek heeft als Stichting Hypotheekclaim. Het is verstandig om u aan te melden. Twijfelt u of u zich bij een andere instelling of advocaat heeft aangemeld voor dezelfde claim? Neem dan contact met ons op. Wij zoeken dit dan met u uit.
Ja, dat kan. Het maakt niet uit of u een hypotheek heeft bij een buitenlandse aanbieder. Van belang is dat u in Nederland belastingplichtig bent en u advies heeft gekregen van een in Nederland gevestigde adviseur.
Als u en uw partner ieder een eigen hypotheek heeft, heeft u bij oversluiten ook een apart advies ontvangen. In dat geval kunt u zich beide afzonderlijk aanmelden. Als u gezamenlijk één hypotheek heeft, dan kunt u bij aanmelding de gegevens van twee personen invoeren. De eerst ingevoerde persoon is onze contactpersoon voor de claim.
Wonen in het buitenland  hoeft een aanmelding niet in de weg te staan. Voldoende is dat u via een in Nederland gevestigde adviseur een annuïteiten- of lineaire hypotheek heeft afgesloten na 1 januari 2013 en voor die datum ook al een hypotheek had. Daarnaast is het belangrijk dat u onder de Nederlandse belastingregels valt. De deskundigen van Stichting Hypotheekclaim zullen aan de hand van de door u aan te leveren documentatie bepalen of u schade heeft geleden en of u deze kunt claimen.
Het is verstandig om u zo snel mogelijk aan te melden, wanneer u vermoedt in aanmerking te komen voor een schadevergoeding. U heeft dan snel duidelijkheid en uw claim verjaart niet.